Hoppa till innehåll

Stadgar

1 § NAMN OCH SÄTE

Organisationens namn är Bussarbetarnas Riksorganisation, ( BARO ). Organisationsnummer: 8024688106. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där även organisationens huvudkontor är förlagt.

2 § ORGANISATIONENS MÅLSÄTTNING

BARO är en riksorganisation med målsättning att samla alla arbetare sysselsatta inom busstrafiken. Såväl bussförare, mekaniker, rangerare och servicevärdar. Ändamålet är att med alla medel som kan erhållas och utnyttjas, främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala intressen. I dessa uppgifter ingår bl.a att verka för löntagarnas medbestämmanderätt i företagen och att stödja produktionens utveckling så att löntagarnas rätt till en god arbetsmiljö tillgodoses. Det åligger även organisationen att verka för sociala reformer, jämställdhet mellan könen och för solidaritet med övriga arbetare, nationellt och internationellt.

3 § RIKS ORGANISATION

Mom.1 BARO utövar sin verksamhet genom följande organ, lokala klubbar/sektioner, regioner, riksstyrelse, rikskonferens och kongress. Regions indelning fastläggs vid ordinarie kongress.

Mom.2 Medlem som är i aktiv tjänst inom bussarbetarnas riks organisations verksamhetsområde, kan utses till förtroendeuppdrag inom alla delar av organisationen. men även person som har erforderlig erfarenhet av verksamhetsområdet men inte är aktiv kan av medlemmarna om så önskas då väljas in på förtroendeposter, inom alla delar av organisationen. 

Medlem som under pågående verksamhetsår uppnår pensionsålder och som därtill avslutar sin aktiva anställning, kan kvarstå i sitt uppdrag och även inväljas om medlemmarna önskar till ytterligare framtida förtroende uppdrag.

4 § MEDLEMSKAP

Mom.1 Rätt till inträde i förbundet äger den som är anställd inom riksorganisationens i 2§ angivet verksamhetsområde. Om sådana förhållanden föreligger som kan föranleda uteslutning enligt dessa stadgar kan medlemskap nekas efter prövning av riksstyrelsen i varje enskilt fall.

Mom.2 Ansökan om inträde skall göras hos styrelsen för den klubb/Sektion region inom vars verksamhetsområde den inträdessökande är sysselsatt. Ansökan skall ske skriftligen på av riksorganisationen tillhandahållen blankett.

Mom.3 Inträdesansökan skall av klubbstyrelse/sektionsstyrelsen eller regionstyrelsen översändas till Riks organisationskansli med, till eller avstyrkan. Avslås inträde skall detta motiveras skriftligen.

Mom.4 Ansökan om medlemskap till Bussarbetarnas Riksorganisation innebär inte automatiskt kollektiv anslutning till visst politiskt parti.

5 § ORDINARIE MEDLEMSAVGIFTER

Mom.1 Medlem betalar månadsvis en avgift som beslutats av kongressen. Riksstyrelsen äger rätt att justera avgiften under pågående kongressperiod.

Mom.2 I den avgift som beslutats av kongress eller riksstyrelse ingår en månatlig avgift som avsätts till organisationens beredskapsfond.

Mom.3 Beredskapsfondens medel får endast i undantagsfall och då synnerliga skäl föreligger, och efter riksstyrelsens beslut, användas till annat än understöd vid strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan konfliktsituation i vilken riksorganisationens medlemmar befinner sig.

Mom.4 Till klubb/sektion som inte har anställd personal utgår ett bidrag motsvarande 12 procent på de av klubbens/sektionens medlemmar inbetalda medlemsavgifterna till riksorganisationen.

Mom.5 Regionernas administrativa kostnader betalas av riks organisationen.

Mom.6 Klubbar/sektioner och regioner skall till riksstyrelsen inlämna, av respektive styrelse, beslutad budget för det kommande verksamhetsåret.

Efter beslut i riksstyrelsen, erhåller respektive region nödvändiga medel.

Mom.7 Överskott som uppstått, vid klubbs/sektions respektive regions upprättandet av årsberättelse, skall återsändas till Riksorganisationen.

6 § AVGIFTSBEFRIELSE

Mom.1 Medlem är befriad från avgift vid a) arbetskonflikt, b) genomgång av omskolningskurs eller annan utbildning då inte stipendium eller annan ersättning ger kompensation motsvarande ersättning från arbetslöshetskassa.

Mom.2 För att erhålla befrielse från avgift skall i samtliga fall anmälan göras till kassör.

Mom.3 Riksstyrelsen äger därutöver medge avgiftsbefrielse (vilande medlemskap) om synnerliga skäl föreligger.

7 § UTTRÄDE

Mom.1 Medlem som önskar utträda ur organisationen skall till regionstyrelse inlämna skriftligt meddelande därom för vidare befordran till riksstyrelsen.

Mom.2 Medlem som utan giltig, eller av organisationen godkänd orsak, och därefter av kassören gjorda påminnelser, ej betalat avgift, utesluts ur organisationen.

Mom.3 Medlem som uppenbarligen kränker organisationen, motverkar dess syften eller begår andra svårare brott mot organisationens stadgar, kan uteslutas efter beslut av organisationsstyrelsen(riks).

Framställan om uteslutning kan ske av klubbstyrelse/sektionsstyrelse som skriftligen och med motivering, inger denna till regionstyrelse som därefter, efter sitt yttrande överlämnar framställan till riksstyrelsen.

Medlemmen skall därefter genast beredas tillfälle, att inom två veckor inkomma till riksorganisationen, med en skriftlig förklaring.

Om ingen förklaring inkommit på föreskriven tid fattar riksstyrelsen sitt beslut. Medlem som uteslutits skall skriftligen meddelas därom.

Mom.4 Uteslutning må ske då medlem genom medvetet oriktiga uppgifter vunnit medlemskap.

Mom.5 Utesluten medlem äger rätt att inom trettio (30) dagar hos riksstyrelsen föra talan mot uteslutningsbeslutet. Anser medlem som uteslutits, att beslutet fattats i strid mot organisationens stadgar äger medlemmen rätt att få beslutets riktighet, prövad inför skiljemän enligt lagen om skiljemän.

Mom.6 Medlem som utträder eller uteslutits ur organisationen, förlorar därigenom alla sina rättigheter och tillgångar i organisationen.

8 § MEDLEMS FÖRPLIKTELSER

Mom.1 Det åligger varje medlem i organisationen att verka för organisationens sammanhållning och utveckling, att rätta sig efter föreskrifterna i dessa stadgar och med stöd av desamma fattade beslut.

Mom.2 Medlem som anser sig ha lidit orätt genom beslut av region, klubb/sektion eller dess styrelser, äger att hos riksstyrelsen överklaga beslutet.

Mom.3 Medlem skall motverka och avvisa alla former av diskriminering.

9 § LÖNERÖRELSE OCH FÖRHANDLINGAR

Mom.1 Förestående avtalsrörelse diskuteras på den årliga rikskonferensen.

Mom.2 Synpunkter på hur avtalsrörelsen bör läggas upp, avtalsförslag och liknande, skall varje region sända till riksstyrelsen senast fyra veckor före konferensen. Förslagen sammanställes av riksstyrelsen och skickas till samtliga region och klubbar/sektioner, två veckor före konferensens början.

Mom.3 På konferens som behandlar avtalsfrågor skall ordförande och sekreterare väljas, liksom justeringsmän. Protokoll skall utgå till samtliga regioner och klubbar/sektioner.

Mom.4 Riksstyrelsen skickar framställan om förhandling till motparten i enlighet med konferensens beslut. Förhandlingarna bedrivs av förhandlingsdelegationen under ledning av riksstyrelsen.

Mom.5 Om förda förhandlingar inte leder till uppgörelse och berörda medlemmar med anledning av detta önskar vidta konfliktåtgärd skall sluten omröstning härom vidtas. Om den utfaller så att 2/3 av de i omröstningen deltagande medlemmarna röstar för arbetsnedläggelse, skall riksstyrelsen, i samråd med berörd regionstyrelse, verkställa densamma. Övriga beslut rörande konflikt där omröstning företas gäller majoritetsprincipen, d.v.s. en röst mer än hälften av de avgivna rösterna. Strejk, blockad eller bojkott får ej vidtagas eller tillkännages förrän omröstning enligt ovan företagits och att överläggningar skett i frågan med riksstyrelsen. Riksstyrelsen äger rätt att ålägga grupp/er av medlemmar att nedlägga arbetet då så erfordras. Motsvarande rätt tillkommer riksstyrelsen ifråga om sympatiåtgärder.

Mom.6 Sedan arbetet nedlagts, eller arbetsplatsen förklarats i blockad, skall region / klubb/sektion tillse, att ingen där upptar arbetet förrän uppgörelse träffats eller konflikten förklarats avslutad. Den som dessförinnan upptar arbetet på sådan plats betraktas som blockad brytare och berörd region skall till riks lämna meddelande om dennes namn och för medlem även medlemsnummer.

Mom.7 Förslag till uppgörelse skall underställas berörda medlemmar för beslut.

Mom.8 Under konflikt åligger det regionerna att bedriva eventuella penninginsamlingar samt att organisera stödåtgärder.

Mom.9 Framställning till lokal arbetsgivare om upprättande av lokalt avtal, uppsägning av dylikt eller annan förändring av arbetsvillkoren kan ske av berörda klubbar/sektion, regions styrelser eller av riksstyrelsen. Det senare om frågan kan anses ha bransch intresse. Region / klubb/sektion skall skriftligen informera riksstyrelsen om det nya avtalsförslagets innebörd och om de speciella förhållanden som förslaget har till sin grund.

Mom.10 Söker arbetsgivare genomföra försämring av arbetsvillkoren eller om tvist av annan orsak uppstår skall klubb /Sektion region, om den själv inte kan lösa tvisten, skyndsamt inrapportera förhållandet till riksstyrelsen och därvid också lämna de upplysningar som är erforderliga för tvistens bedömande.

Mom.11 Vid förhandlingar, till vilka riksstyrelsen, anmodat region utse ombud, betalar organisationen detta ombuds kostnader enligt fastställda traktamentsbestämmelser.

Mom.12 Förtroendevalda eller andra, som för medlemmarnas talan, får inte då region / klubb/sektion eller riksorganisationen befinner sig i konflikt, delge massmedia eller på offentliga möten, föra fram sina personliga åsikter om dessa inte stämmer överens med de krav och åsikter som medlemmarna beslutat kämpa för. Den som för medlemmarnas talan skall, på ett tydligt och handfast sätt uttrycka sig så, att splittring inom organisationen, ej kan uppkomma.

Mom.13 Riksstyrelsen äger rätt, att under vissa omständigheter som fordrar ett snabbt handlande, utan föregående medlemsomröstning, varsla och utlösa, korta och begränsade stridsåtgärder, som föranleds av orsaker som även kommer att kunna beslutas av organisationens kongress.

Mom.14 Vid förhandling i ärende som avser enskild medlem skall berörd medlem ges tillfälle att närvara, om denne avstår, skall förhandlingen först ske, efter att denne undertecknat en fullmakt som ger organisationen rätt att föra dennes talan.

10 § ERSÄTTNING VID KONFLIKT

Mom.1 Vid strejk, lockout samt då medlemmar indragits i arbetsnedläggelse inom annan organisations verksamhetsområde, utbetalar organisationen ersättning som utgår från och med första dagen om arbetsinställelsen varat minst en vecka. Villkoret för erhållande av ersättningen, är att riksstyrelsen beslutat därom.

Mom.2 Konfliktersättning utgår för fem dagar per kalendervecka med ett belopp som fastställs av riksstyrelsen.

Mom.3 Den som erhåller arbete på annan ort kan, efter beslut av riksstyrelsen, såsom res hjälp erhålla ett belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Därest arbetet upphör innan konflikten bilagt, återinträder medlemmen i sin rätt till ersättning, dock tidigast efter den tid som motsvarar erhållen res hjälp. Medlem som deltar i arbetsnedläggelse, men ej erhållit arbete, har skyldighet att bevaka arbetsplatsen under konflikten.

Mom.4 Medlem som på grund av sjukdom eller olycksfall är oförmögen till arbete, erhåller ej konfliktersättning.

Mom.5 Vid utbetalning av konfliktersättning göres avdrag för eventuellt resterande medlemsavgifter.

Mom.6 Regionens styrelse ansvarar för att utbetalning av ersättning icke sker i strid med stadgarna. Utbetald ersättning skall kvitteras av vederbörande medlem personligen eller vid hinder för honom av befullmäktigat ombud.

11 § KONGRESS

Mom.1 Kongressen är organisationens högsta beslutande organ.

Mom.2 Ordinarie kongress sammanträder minst vart fjärde år å tid och plats som bestämmes av föregående kongress. Då utomordentliga omständigheter föranleder detta, kan riksstyrelsen besluta om extra kongress. Extra kongress skall även inkallas, för viss fråga och då minst tio procent av organisationens medlemmar, räknat efter medlemsantalet vid senaste årsskiftet, yrkar på detta i av dem underskriven framställan och som därefter i allmän omröstning, biträds av minst 2/3 av medlemmarna i en allmän omröstning inom organisationen. Extra kongress äger endast rätt att, behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Mom.3 Kallelse till ordinarie kongress skall delges regionerna, genom cirkulär minst sju månader före dess hållande. Extra kongress kan inkallas på samma sätt, utan iakttagande av viss tid för kallelse. Varje klubb/sektion väljer ett ombud. KlubbarSektioner med mer än 50 medlemmar väljer ytterligare ett ombud för varje nytt påbörjat 50-tal medlemmar upp till 400 medlemmar. Klubbar/sektioner med mer än 400 medlemmar väljer därefter ytterligare ett ombud för varje nytt påbörjat 1000 tal. Klubbarna/sektionerna skall för varje ombud välja suppleanter. Ombud räknas på medlemsantalet vid senaste årsskifte.

Mom.4 Ombuden och suppleanter anses valda i den ordning de vid valet erhållit röstetal.

Mom.5 Riksstyrelsens ledamöter samt riksorganisations revisorer kan icke väljas till ombud, men är skyldiga att närvara vid kongressen. Riksstyrelsens ledamöter äger där yttrande och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i alla de frågor som ej avser ansvarsfrihet för den föregående kongressperiodens förvaltning, ej heller vid personval. Region eller klubbs/sektions förtroendeman som inte tillhör riksstyrelsen skall närvara vid kongressen samt äga där, liksom revisorerna, yttrande och förslagsrätt.

Mom.6 Fullmakter för kongressombuden skall utfärdas av vederbörande regions styrelse och vara granskade, av riksstyrelsen tillsatt kommitté, innan insändande till riksstyrelsen. Fullmakterna skall vara riksstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före kongressens öppnande. Rörande insändande och granskning av fullmakter till extra kongress gäller vad riksstyrelsen föreskriver i samband med kongressens inkallande.

Mom.7 Motion till kongressen kan väckas av varje enskild medlem liksom klubb/sektion. Motion väckt av medlem skall, inges till klubbstyrelsen/sektionsstyrelse för behandling på klubb/sektionsmöte som har att, till eller avstyrka densamma. Skulle motionen avstyrkas skall den ändå, om medlemmen så yrkar, insändas till riksstyrelsen genom regionstyrelsens försorg. Motionen skall senast tre månader före kongressens öppnande vara riksstyrelsen tillhanda.

Mom.8 Det åligger riksstyrelsen att planlägga kongressens arbete samt att upprätta förslag till dagordning och arbetsordning för densamma. Riksstyrelsen låter sammanställa och trycka motionerna jämte riksstyrelsens utlåtande över desamma samt berättelser över verksamhet och ekonomisk förvaltning. Materialet skickas till regionerna senast fyra veckor före kongressens öppnande för att överlämnas till ombuden.

Mom.9 Fråga som icke av riksstyrelsen eller genom motion hänskjutits till kongressens prövning, må likväl upptas till behandling och avgörande på kongressen om denna beslutar så med minst tre fjärdedels majoritet. Detta gäller icke ändring av stadgarna.

Mom.10 Riksstyrelsen skall förelägga kongressen berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under de år som den förflutna kongressperioden omfattar. Efter granskning av berättelserna beslutar kongressen rörande ansvarsfrihet för organisationsstyrelsen för den tid berättelserna omfattar.

Mom.11 Kongressen väljer verkställande utskott (VU), bestående av riksordförande, rikskassör samt därutöver en (1) ledamot. Därefter väljer kongressen åtta 3 ledamöter som tillsammans med VU utgör riksstyrelsen,

Som ersättare för riksstyrelsen utser kongressen fem 3 suppleanter.

Ordinarie kongress väljer vidare tre 2 revisorer samt ersättare för dessa. När endast en kandidat är förslagen till en post skall valet ske med acklamation.

Mom.12 För att förbereda val till riksorganisations förtroendeposter på nästkommande kongress väljer kongressen en valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en skall vara sammankallande. Denna valberedning har att i god tid förbereda namnförslag till samtliga förtroendeposter som skall väljas på kongressen samt att redovisa dessa till klubbarna/sektionerna senast fyra veckor före kongressen. Valsedel sätts upp i bokstavsordning och utan streck.

Mom.13 Kongressen utser regional förtroendeman tillika regionalt skyddsombud, en för vardera region. Ansvarsområde och arbetsuppgifter fastställs av riksstyrelsen efter hörande av berörda regioner.

Regionala skyddsombud skall samordna och utveckla arbetsmiljöarbetet.

Mom.14 Personval skall ske genom sluten omröstning därest icke kongressen enhälligt beslutar att omröstningen skall vara öppen. För att bli vald erfordras mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Övriga beslut fattas av kongressen medelst öppen omröstning därest ingen begär annat röstningsförfarande. Vid sluten omröstning skall röstsedel, för att vara godkänd, uppta det antal namn som skall väljas. För omprövning av på pågående kongress, beslutad fråga, fordras beslut med enkel majoritet.

Mom.15 Resekostnad och dagtraktamente för samtliga deltagare i kongressen utgår med belopp som kongressen bestämmer.

12 § ORGANISATIONENS LEDNING

Mom.1 Riksstyrelsen handhar den omedelbara ledningen av organisationens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut och utgör, under kongressperioden organisationens beslutande myndighet.

Mom.2 Riksstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Till sammanträde skall kallelse och dagordning utsändas till ledamöterna och organisationens förtroendemän, senast fjorton dagar före sammanträdet. Förtroendemännen äger där yttrande och förslagsrätt. Verkställande utskottet är sammankallande.

Mom.3 Riksstyrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter kallats i vederbörlig ordning och minst 2/3 delar av ledamöterna är närvarande.

Mom.4 Riksstyrelsen är gemensamt ansvarig för alla organisationens medel och i dess vård befintliga ägodelar.

Mom.5 Riksstyrelsen utser mötesordförande samt sekreterare för kongressperioden .

Mom.6 Riksstyrelsen utser en Internationell kommitté som har till uppgift att, på uppdrag av och i samråd med styrelsen, kontinuerligt och aktivt bedriva det internationella fackliga samarbetet i för medlemmarna vitala frågor. Kommittén består av tre (3) ledamöter som inom sig utser en ansvarig, denne måste tillhöra riksstyrelsen.

Mom.7 Riksstyrelsen utser en Utbildningskommitté som har till uppgift att, på uppdrag av och i samråd med styrelsen, planera och genomföra utbildning i organisationens regi. Kommittén skall bestå av tre (3) ledamöter, som inom sig utser en ansvarig, denne måste tillhöra riksstyrelsen.

Mom.8 Riksstyrelsen utser en Arbetsmiljökommitté som har till uppgift att, på uppdrag av och i samråd med styrelsen, arbeta med för medlemmarnas väsentliga arbetsmiljöfrågor. Kommittén skall bestå av de till regionala skyddsombud utsedda ledamöterna som inom sig utser en ansvarig, vilken måste tillhöra riksstyrelsen.

Mom.9 Riksstyrelsen utser en Tidnings- och PR kommitté som har till uppgift att, på uppdrag av och i samråd med styrelsen, ansvara och bedriva, med lämpliga medel, upplysningsarbete om organisationens verksamhet och visioner. Kommittén består av tre (3) ledamöter, varav en (1) som tillhör riksstyrelsen och som också är sammankallande.

Mom.10 Riks styrelsen kallar varje år till rikskonferens. På denna konferens skall riksstyrelsen, regions ordförande eller suppleant och övriga förtroendemän delta. Konferensen har att diskutera avtalsfrågor och övergripande frågeställningar.

Mom.11 Erforderlig personal anställs av riksstyrelsen.

Mom.12 Reseersättning vid uppdrag, traktamente och förlorad arbetsförtjänst till riksorganisationens förtroendevalda fastställs av riksstyrelsen med redovisningsskyldighet inför kongressen.

Mom.13 Riksstyrelsen utser en stadgekommitté som har till uppgift att utöva en ständig översyn och lämna förslag till eventuella revideringar av dessa stadgar. Kommittén består av tre (3) ledamöter, varav en (1) som tillhör riksstyrelsen och som också är sammankallande.

13 § ORGANISATIONENS ORDFÖRANDE

Mom.1 Organisationens ordförande uppbär lön som fastställs genom kongressbeslut. Lönen skall ligga i nära anslutning till vad arbetarna inom organisationen förtjänar, med samma lönepåslag och dessutom bör hänsyn tas till den oreglerade arbetstid som uppdraget medför. Ordförandes och andra anställdas, löner och eventuella förmåner, skall redovisas inför kongressen.

Mom.2 Det åligger ordförande att ansvara för att alla utbetalningar sker mot vederbörliga verifikationer, ansvara för räkenskaps och med kassaförvaltningens sammanhörande korrespondens samt organisationens medlemsmatrikel.

Mom.3 Ordföranden får ej, utan riksstyrelsens medgivande, åtaga sig uppdrag som kan vara hindrande för tjänstens utövande.

Mom.4 Ordförande som missköter sin tjänst kan entledigas av riksstyrelsen. Riksstyrelsens beslut i sådan fråga kan överklagas till, kongressen, men skall oberoende av överklagan ända till efterrättelse, från i beslutet angiven tidpunkt. Ordförande som entledigas på ovannämnda grunder äger rätt till 6 månaders uppsägning.

Mom.5 Avlider eller avgår kongress vald ordförande under kongress-perioden utser riksstyrelsen ersättare för tiden t o m nästa ordinarie kongress.

14 § FIRMATECKNING

Riksstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma. Firman tecknas av minst två personer i förening, varav den ene skall tillhöra riksstyrelsen. Bemyndigande som firmatecknare kan när som helst återkallas av riksstyrelsen.

15 § DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN OCH RÄKENSKAPERNA

Mom.1 Organisationens tillgångar skall redovisas: I fordringsbevis utfärdade av riksbanken, bankbolag eller sparbank. Organisationens räkenskaper avslutas per kalenderår. Avslutning av dagbok skall ske månadsvis. Kassören skall var 4:e månad förelägga de utsedda revisorerna ett sammandrag organisationens inkomster och utgifter under fyramånaders perioden.

Mom.2 Riksstyrelsen skall varje år till regionerna avge berättelse över verksamheten föregående år. Berättelsen skall uppta vinst och förlusträkning samt in- och utgående balansräkning, ävensom en av revisorerna bestyrkt förteckning över från regionerna influtna medel, angivande för varje region årsbeloppet av varje särskilt slag av inbetalning respektive utbetalning.

Mom.3 Sprit vid representation inom organisationen får icke bekostas av organisationens medel.

16 § REVISION

Mom.1 För granskning av organisationens räkenskaper och organisationsstyrelsens förvaltning av organisationens tillgångar samt handläggning av organisationens ekonomiska angelägenheter väljer kongressen tre revisorer samt tre suppleanter. Revisorerna skall vid räkenskapsårets slutgiltiga granskning upprätta och underteckna revisionsberättelse med till- och avstyrkan av ansvarsfrihet.

Mom.2 Skulle revisorerna finna anledning till anmärkning mot organisationens räkenskaper och förvaltning äger revisorerna rätt att tillkalla auktoriserade revisorer. Kvarstår anmärkningen, och om kassören och organisationsstyrelsen då inte kan avge tillfredsställande förklaring, åligger det revisorerna att inkalla extra kongress. Uraktlåter revisorerna denna skyldighet drabbas de av gemensamt ansvar med styrelseledamöterna.

Mom.3 Revisorerna äger rätt att när som helst granska räkenskaperna och tillhörande handlingar, samt i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder för en betryggande kontroll.

17 § REGIONER

Mom.1 Regionerna har till sin närmaste uppgift, att verksamt arbeta och tillvarataga medlemmarnas fackliga, sociala intressen. Att arbeta för organisationens utveckling och utbredning.

Mom.2 Regioner rekommenderas att bilda strejk kommitté.

Mom.3 Regionens styrelse skall i allmänhet bestå av fem ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.

I de fall då särskilda behov föreligger kan antalet styrelseledamöter minskas till tre eller utökas. På regions årsmöte skall val av styrelse äga rum. Region må besluta om hur nomineringsförfarande skall tillämpas eller om valberedning skall utses. Ordförande och kassör väljes särskilt. I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna. Region äger dock rätt fatta eget beslut i valordningen. Regionen må besluta att till styrelsens ledamöter skall utgå arvode, vilket i så fall skall fastställas före valet. Alla val sker genom sluten omröstning där inte regionen enhälligt beslutar att den skall vara öppen. Vid sluten omröstning skall röstsedeln uppta det antal namn som skall väljas för att vara godkänd. För att bli vald till styrelseledamot erfordras mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. I de fall detta röstetal ej uppnåtts förrättas omval mellan dem som erhållit högsta röstetal. Styrelsen skall omedelbart efter valet sammanträda för konsrtituering och upprättande av arbetsordning. Styrelsen är besluts förd då mer än halva antalet ledamöter eller suppleanter för dem är närvarande. Vid omröstning äger ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. I samma ordning som för val av ledamöter utses minst tre styrelse-suppleanter. Vid ordinarie ledamots förfall eller avgång inträder suppleanterna i styrelsen i den ordning deras vid valet erhållna röstetal anger. Om ordföranden eller kassören avgår under verksamhetsåret, skall nyval av efterträdare äga rum.

Regionstyrelsens mandattid skall vara två år. Varje år skall, med början ett år efter valet, en del av styrelsen avgå, nämligen så att ena året ordföranden eller kassören jämte halva antalet av det återstående och andra året de övriga.

Mom.4 Det åligger styrelsen att till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över regionens verksamhet under föregående år. Denna skall uppta vinst- och förlusträkning samt in- och utgående balansräkning. Ordföranden leder förhandlingarna på region och regionstyrelsens sammanträden, utövar i samråd med den övriga styrelsen ledningen av regionens löpande verksamhet samt ansvarar för verkställigheten av region och regionstyrelsens beslut och av riksstyrelsen anbefallda åtgärder. Sekreteraren har att föra protokoll vid region och regionstyrelsens sammanträden. Kassören har till uppgift att förvalta regionens penningmedel och värdehandlingar i enlighet med dessa stadgar och de särskilda föreskrifter som kan ha meddelats av region- eller riksstyrelsen. Vidare att handha övervakandet av medlemmarnas avgiftsbetalning och anmälningsplikt enligt stadgarna samt i stadgeenlig ordning ombesörja rapportering och redovisning till riksstyrelsen. Kassören skall verkställa alla utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvara för varje utbetalnings behörighet samt föra regionens räkenskaper och medlemsmatrikel.

Mom.5 Efter riksstyrelsens medgivande kan tjänst som lokal förtroendeman inrättas inom regionen. Lokal förtroendeman anställs efter allmän omröstning och med sex månaders ömsesidig uppsägning. Lön åt lokal förtroendeman, jämte sjuklön och semester, fastställs av riksstyrelsen, i samråd med regionstyrelsen och i enlighet med av kongressen uppdragna riktlinjer. Då lokal förtroendeman på grund av sjukdom eller av annan anledning icke är i tjänst, kan regionens styrelse besluta om vikarie för viss tid. Bland de uppgifter som åvilar lokal förtroendeman kan ingå ansvar för regionens kassa och att i samråd med styrelsen i övrigt föra de underhandlingar vid vilka regionen skall vara representerad.

Mom.6 Regionstyrelsen utser inom sig, de personer som äger teckna regionens firma. Det skall tillses att vid uttag i banker eller på postgirokonto innestående medel så skall firman tecknas av kassören och minst en annan styrelseledamot i förening. Dock kan årsmötet besluta utse annan person att jämte kassören göra detta. Regionstyrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning utan dröjsmål, bringas till vederbörande penninginrättningars kännedom genom protokolls utdrag. Rörande placering av regionens tillgångar skall dessa stadgar 15§ mom.1, äga motsvarande tillämpning.

Mom.7 Regionens räkenskaper avslutas per kalenderår. Avslutning av dagboken skall ske månadsvis. Kassören skall, eller då revisorerna så begär, omedelbart efter vart fjärde månadsskifte förelägga revisorerna ett sammandrag över regionens inkomster och utgifter under den förflutna perioden. Årsbokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 30 januari. Regionens protokoll och räkenskapsböcker skall förvaras för all framtid. Övriga handlingar skall förvaras i minst 10 år.

Mom.8 Revisorer har att iakttaga vad som gäller för organisationens revisorer i enlighet med 16§. För granskning av regionstyrelsens verksamhet och regions räkenskaper väljer årsmötet, i samma ordning som är stadgat för val av styrelse, tre revisorer jämte suppleanter för dessa.

Arvode till revisorerna fastställs före valet.

Revisorer kan icke tillhöra regionstyrelse. Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens förvaltning och däröver till regions årsmöte avge berättelse med av- eller tillstyrkande av ansvarsfrihet.

Vid revisionen skall tillses att fattade beslut icke strider mot organisationens stadgar eller mot kongressens, riksstyrelsens eller regions beslut, att räkenskaperna är väl förda och behörige verifierade, att värdehandlingar är i vederbörlig ordning och väl förvarade, att inventarier är försäkrade till betryggande belopp, att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked och att regionens tillgångar ej upptagits över sitt värde.

Revisorerna bör för varje fyramånaders period granska regions räkenskaper och förvaltning under den förflutna perioden.

Revisorerna bör dessutom företa granskning och inventering vid andra tidpunkter utan att underrätta om detta på förhand. Envar av revisorerna äger rätt att närhelst han begär det, ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till regionens verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver ingiven till respektive regions styrelse inom 14 dagar från den dag bokslutet överlämnades till revisorerna. Har revisorerna i berättelse eller annan handling som av dem framlägges, mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handling som av dem granskats, eller vid fullgörande av sitt uppdrag visat vårdslöshet, är de ansvariga för därav uppkommen skada.

Om regionstyrelsen på grund av framställda anmärkningar eller förslag, kallar revisorerna till sammanträde är dessa skyldiga att närvara vid sammanträdet. Under behandlingen av det ifrågavarande ärendet äger riksstyrelsen rätt att företa revision hos regionen.

Mom.9 Region bör hålla ordinarie medlemsmöte minst 4 gånger per år. Årsmötet hålls senast under mars månad. Extra medlemsmöte hålles då styrelsen så finner erforderligt, eller då minst 25 procent av avdelningens medlemmar för viss frågas behandling gjort skriftlig framställning därom. Extra medlemsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett sammanträdet.

Till medlemsmöte skall kallelse utfärdas i den ordning region beslutar.

Ärende som avser avtalsrörelse, uttagande av ny eller förhöjd avgift eller uttaxering, medlems uteslutning, val av efterträdare till ordförande eller kassör som avgått under verksamhetsåret, nominering och val av kongressombud skall anges i kallelsen till mötet eller meddelas medlemmarna på annat sätt.

Kallelse till årsmöte skall uttryckligen uppta val av styrelse och revisor samt fråga om ansvarsfrihet. Förslag om viss frågas behandling på regions möte skall ha inkommit till styrelsen för beredning senast en vecka före mötet.

Vid mötets början skall styrelsen framlägga förslag till dagordning.

Vid regions årsmöte skall, förutom val av styrelse, revisor och suppleanter för dessa, även så behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år, vidare frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av ordningen för kallelse till ordinarie regions möte.

Årsmötet väljer även studieorganisatör, och om så erfordras studie kommitté med uppgift att svara för regionens studieagitation och studiearbetet bland medlemmarna. Studieorganisatör som icke är ledamot av styrelsen deltar i styrelsens sammanträden och har där yttrande- och förslagsrätt.

Med undantag för i mom.3 nämnda val, samt i 11 § mom.12 avsedda omröstningar skall alla beslut fattas med enkel majoritet av de i omröstningen deltagande, samt genom öppen omröstning såvida icke vid sammanträdet förslag framställes om sluten omröstning, vilken i sådant fall skall äga rum.

Vid sådan omröstning gäller icke blank röstsedel.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Mom.10 Region som med hänsyn till sin sammansättning eller verksam-hetsområdets storlek finner detta lämpligt må, med riksstyrelsens medgivande, uppdelas i sektioner/klubbar som har att i samråd med regionens styrelse svara för den lokala verksamheten. Sektionen/klubben utser en styrelse på minst tre ledamöter jämte suppleanter enligt de bestämmelser som gäller för val av regionstyrelse.

För sektion/klubbmöte gäller samma bestämmelser som för regions möte. Regionen skall bära de med Sektionen/klubbens verksamhet förenade kostnaderna. Sektionerna/Klubbarna äger därför att av region erhålla bidrag för sin administration såsom omkostnader för arbetsmaterial, styrelsearvoden, lokalhyra etc. Bidragets storlek bestämmes i anslutning till att region i enlighet med stadgarna 5§ fastställer medlemsavgifterna. Administrationsbidraget utbetalas till sektion/klubb mot uppvisande av verifikation. Sektion/klubb bör hålla ordinarie medlemsmöte minst fyra gånger per år.

Mom.11 Det åligger regions styrelse att senast den 15:e varannan månad till riksstyrelsen översända rapport över medlems-förhållandena under de sist förflutna två månaderna med redovisning för varje medlem. Av revisorerna undertecknat sammandrag skall insändas till riksstyrelsen efter företagen revision. Före utgången av april månad skall regionstyrelsen på härför av organisationen tillhandahållen blankett till riksstyrelsen insända av revisorerna bestyrkt årsredovisnings sammandrag jämte revisionsberättelse för föregående år samt avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse. Region är gentemot organisationen ansvarig för såväl för organisationens räkning uppburna avgifter som och från organisationen med redovisningsskyldighet mottagna medel.

Mom.12 Sektion/klubb kan ej utan riksstyrelsens medgivande besluta att upplösa sig eller eljest nedlägga sin verksamhet. Om klubb, trots begäran inte fullgör sina skyldigheter gentemot organisationen eller vägrar rätta sig efter dessa stadgar eller med stöd av dem fattade beslut, kan riksstyrelsen besluta om uteslutning av dessa medlemmar. Sektionens/klubbens tillgångar skall i fall som ovan relaterats överföras till organisationen sedan alla skulder reglerats. Vid sammanslagning av sektion/klubbar, gäller att samtliga tillgångar uppgår i gemensam kassa.

18 § REGIONS VERKSAMHET

Mom.1 Rätt att tillhöra region äger varje klubb/sektion medlem ansluten till Bussarbetarnas Riksorganisation

Mom.2 Regions uppgift är: att upptaga till behandling och handlägga frågor som är gemensamma för klubbarna/sektionerna inom regionen, att uppehålla kontakten mellan till regions hörande klubbar/sektioner och riksstyrelsen, att bedriva informationsverksamhet samt i övrigt och enligt organisationens stadgar verka för organisationens gemensamma uppgifter.

Mom.3 Klubbstyrelse/sektionsstyrelse äger ej utan riksstyrelsens godkännande vidtaga åtgärd som kan befaras ingripa i eller inverka på behandlingen av frågor, vilka beröra riksorganisationens verksamhet i stort. Klubb/sektion äger till kongressen framföra motion. Klubb/sektion utser inom sig ordförande och kassör. Ordföranden är sammankallande. Namnuppgift på dessa meddelas omedelbart riksstyrelsen. Regionerna skall årligen och skriftligen till riksstyrelsen avgiva verksamhetsrapport. Riksstyrelsen beslutar om anslag till regionerna.

Mom.4 Upplöses klubb/sektion, tillfaller densamma alla ekonomiska medel, handlingar och arkivarier organisationen.

19 § STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som, i anledning av förslag av organisationsstyrelsen eller motion, fattats på ordinarie kongress.

Organisationen kan icke upplösas, inte heller sammanslås eller uppgå i annat förbund eller organisation, med mindre än genom allmän omröstning bland organisationens medlemmar.

Dessa stadgar har antagits av ordinarie årsmöte.

Stockholm den 2016-04-10